Europejska tożsamość cyfrowa

Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję zmian prawnych, które mają umożliwić bezpieczne i szybkie potwierdzanie tożsamości w środowisku cyfrowym.

Zaproponowane zmiany mają przyjąć formę unijnego rozporządzenia, które będzie uzupełniało i modyfikowało istniejące rozporządzenie 910/2014 (tzw. eIDAS). Propozycja użycia rozporządzenia jako instrumentu prawnego UE oznacza, że w razie wejścia w życie zmian przepisy będą obowiązywały bezpośrednio i jednakowo we wszystkich krajach UE.

Zmiany realizują strategię kształtowania cyfrowej przyszłości Europy i ich głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, w szczególności w odniesieniu do transgranicznych i międzysektorowych usług prywatnych i publicznych, które będą opierać się o uznawane na terenie całej UE, bezpieczne i sprawne rozwiązania potwierdzania tożsamości cyfrowej (eID).

Jednym ze szczegółowych celów jest realizacja prawa do ochrony danych osobowych (prywatności) poprzez umożliwienie obywatelom UE pełnej kontroli w zakresie danych osobowych przekazywanych podmiotom prywatnym i publicznym. W założeniu określone dane lub dokumenty będziemy elektronicznie przechowywać i udostępniać podmiotom, które ich wymagają (np. przewoźnicy, banki, urzędy). Rozporządzenie ma wyeliminować potwierdzanie tożsamości poprzez osobiste stawiennictwo i składanie dokumentów w formie papierowej.

Projekt przewiduje maksymalnie 48 miesięcy dla państw członkowskich na wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Propozycja podlega zwykłej procedurze ustawodawczej (tzw. współdecydowanie).

Źródło: ANNEX to the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity.