Dochodzenie odszkodowań problematyczne?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Ustawa ma określać prawa i obowiązki stron umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz zasady prowadzenia akwizycji i reklamy usług w tym zakresie.

Definicje

Projekt wprowadza pojęcia, m.in. „Doradcy” jako przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i „Klienta”, tj. konsumenta zawierającego umowę z doradcą.

Ponadto projektodawcy definiują samą umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych: Przez umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych doradca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do dokonania na rzecz klienta czynności faktycznych lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu obowiązanego. Czynności te mogą obejmować w szczególności ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzeń powodujących szkodę, osób odpowiedzialnych za szkodę, wysokości szkody oraz rodzaju i wysokości należnych świadczeń.

Forma umowy

Zgodnie z projektem umowa dla swojej ważności powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

Wynagrodzenie maksymalne

Twórcy projektu wprowadzają także maksymalne wynagrodzenie doradcy w stosunku do kwoty uzyskanej na rzecz klienta nie może przekroczyć 20%, ewentualna nadwyżka musi zostać zwrócona klientowi. Autorzy projektu wyłączają możliwość przyznania doradcy uprawnienia do odbioru lub dysponowania świadczeniami uzyskanymi w ramach dochodzenia odszkodowania, a także nie będzie można przenieść wierzytelności na doradcę lub osobę trzecią.

Zakazy i obowiązki Doradcy

Doradcom zakazuje się bezpośredniej reklamy oraz zobowiązuje się ich do posiadania ubezpieczenia OC i doręczania kopii polisy ubezpieczeniowej klientowi, w razie nie spełnienia powyższych warunków umowa z mocy prawa będzie uznana za nieważną.

Źródło: projekt ustawy – o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego.