Dane osobowe w rejestrach spółek a prawo do bycia zapomnianym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący prawa do bycia zapomnianym w stosunku do danych figurujących w rejestrze spółek.

Sprawa trafiła do TSUE w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez włoski sąd. Zarządca nieruchomości pozwał włoską izbę handlową za szkodę, jaką poniósł w związku z brakiem anonimizacji danych wskazujących na jego powiązanie ze spółką, której ogłoszono upadłość i ostatecznie zlikwidowano w 2005 roku, co rzekomo spowodowało szkodę w postaci niemożliwości sprzedaży innej nieruchomości, którą zarządzał.

W wyroku Trybunał podkreślił, że jawność rejestrów spółek ma na celu zagwarantowanie pewności obrotu prawnego w stosunkach między spółkami i osobami trzecimi, także po ustaniu współpracy. W związku z powyższym państwa członkowskie nie mogą dać gwarancji i prawa osobom fizycznym, których dane widnieją w rejestrze spółek, wykreślenia tych danych po upływie z góry przyjętego okresu czasu od dnia likwidacji spółki wpisanej do rejestru.

Według TSUE taka ingerencja, m.in. w prawo do ochrony danych osobowych, jest proporcjonalna. Jednocześnie Trybunał nie wykluczył możliwości określenia takiego czasu w konkretnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie uznając powyższego za taki.