Czy trzeba publikować imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych?

RODO nie nakłada obowiązku publikowania danych osobowych Inspektora Ochrony Danych (IOD), z wyjątkiem danych kontaktowych, ale polska ustawa o ochronie danych osobowych wskazuje konkretne dane, które należy opublikować. 

Zgodnie z RODO, administrator lub podmiot przetwarzający, którzy powołali IOD, publikują jego dane kontaktowe. W praktyce za wystarczający uznaje się oficjalny email do kontaktu we wszelkich sprawach delegowanych IOD.

Jednakże, o ile RODO nie nakłada obowiązku publikacji do wiadomości publicznej danych osobowych IOD, o tyle taki obowiązek w Polsce nakłada nowa ustawa o ochronie danych osobowych: „Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora […] niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności”.

Przepis zobowiązuje do podania następujących danych osobowych IOD: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.

W rezultacie na terenie Unii Europejskiej możemy spotkać różne wymagania w zakresie obowiązku publikacji danych inspektora i przykładowo w Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku podawania jego imienia i nazwiska.