Czy reprezentację można wliczyć w koszty?

Przedsiębiorca nie może wliczyć poniesionych kosztów reprezentacji w koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z ustawami o podatku od osób fizycznych i prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów (w tym alkoholowych).

Jak wskazuje postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), „reprezentacja” w kontekście przepisów podatkowych oznacza działanie w celu wykreowania i utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Innymi słowy, „reprezentacja” to każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu zbudowania oczekiwanego wizerunku dla stworzenia korzystnych warunków zawarcia umowy.

NSA podkreślił, że istotnym przy ocenie, czy poniesione wydatki są kosztami reprezentacyjnymi jest spojrzenie przez pryzmat celu tych wydatków; nie zawsze wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów będą miały charakter reprezentacyjny.

W sytuacji, kiedy dominującym lub wyłącznym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie wizerunku stwarzającego korzystne warunki do zawarcia umowy, to koszty te będą miały charakter reprezentacyjny i w konsekwencji przedsiębiorca nie będzie mógł pomniejszyć przychodu o ich wysokość.

(dm)

Źródło: postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2013 r. II FPS 7/12, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze zm.), ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86 ze zm.).