Czy milczenie organu administracji może być korzystne?

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje możliwość milczącego załatwienia sprawy.

Milczące zakończenie lub milcząca zgoda

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca (albo innym terminie szczególnym) od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi, organ ten:

  • nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
  • nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Nie zawsze

Sprawa może być załatwiona milcząco tylko i wyłączenie, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W obowiązującym systemie prawnym zasadą jest zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji administracyjnej, a milczące załatwienie sprawy jest pomocniczym sposobem zakończenia postępowania.

Związanie organu (fikcja wydania decyzji)

W przypadku milczącego załatwienia sprawy, organ administracji jest związany wydanym rozstrzygnięciem (rozumianym jako zgodnym z żądaniem strony) od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin przewidziany na zakończenie postępowania.

Ponadto przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej powstaje w terminie 14 dni od dnia, w którym organ zostaje związany rozstrzygnięciem.

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

Na wniosek strony, organ administracji wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia. Na postanowienie organu w tym zakresie przysługuje stronie zażalenie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., nr 30, poz. 168).