Kary za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) decyzją z 5 czerwca 2017 r. nałożył na spółkę BAĆ-POL ponad półmilionową karę pieniężną za naruszenie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, jeżeli:

  • łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
  • łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

  1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
  2. przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
  3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
  4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

Ustawa przewiduje liczne wyłączenia z tego obowiązku, który nie obejmuje m.in. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(dm)

Źródła: decyzja UOKiK nr DKK – 86/2017, ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.).