Awizo musi być dokładne

Awizo sądowe musi dokładne i precyzyjnie wskazywać aktualne imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania adresata.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2017 r. podniósł, że warunkiem skutecznego doręczenia przesyłki sądowej przez awizo jest wysłanie jej na aktualny adres zamieszkania ze wskazaniem aktualnego imienia i nazwiska odbiorcy.

Nie jest możliwe tym samym zaadresowanie przesyłki na nieaktualny adres zamieszkania oraz wskazanie pseudonimu, dawnego czy panieńskiego nazwiska, a także innych danych, które mogłyby w ten czy inny sposób zidentyfikować odbiorcę.

Zdaniem Sądu Najwyższego zagwarantowanie rzetelnego prawa do procesu i realnej możliwości obrony wymaga formalizmu i dokładności w adresowaniu przesyłki sądowej i precyzyjnego wskazania aktualnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a uchybienia w tym zakresie dyskwalifikują skuteczność doręczenia przez awizo.

(am)

Źródło: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt: III CZP 105/16.