Close

13.04.2017

Apteka tylko dla farmaceuty, zmiany przyjęte przez Sejm

Sejm przyjął zmianę prawa farmaceutycznego.

Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na prowadzenie apteki będzie mógł uzyskać wyłącznie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, a działalność będzie mogła być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Ponadto wprowadzono dodatkowe ograniczenia podmiotowe: zezwolenia na prowadzenie apteki nie otrzyma wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą, jeżeli:

  • jest wspólnikiem (w tym partnerem) w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Nowe apteki nie powstaną w odległość mniejszej niż 500 metrów od najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, a także w sytuacji, gdy w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 osób.

Zmiany mają zapewnić prawidłową realizację celów i zasad funkcjonowania aptek.

Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

(dm)

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (tekst przekazany do Senatu).