Apteka tylko dla farmaceuty, zmiany przyjęte przez Sejm

Sejm przyjął zmianę prawa farmaceutycznego.

Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na prowadzenie apteki będzie mógł uzyskać wyłącznie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, a działalność będzie mogła być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Ponadto wprowadzono dodatkowe ograniczenia podmiotowe: zezwolenia na prowadzenie apteki nie otrzyma wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą, jeżeli:

  • jest wspólnikiem (w tym partnerem) w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Nowe apteki nie powstaną w odległość mniejszej niż 500 metrów od najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, a także w sytuacji, gdy w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 osób.

Zmiany mają zapewnić prawidłową realizację celów i zasad funkcjonowania aptek.

Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

(dm)

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (tekst przekazany do Senatu).