50% kosztów uzyskania przychodów bez limitu

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych zakładający zniesienie limitu kwotowego stosowania 50% ryczałtu kosztów uzyskania przychodów.

W obecnym stanie prawnym limit wynosi 42 764 zł, a po przekroczeniu tej kwoty podatnik nie może odliczyć 50% uzyskanego przychodu jako kosztu uzyskania tego przychodu, innymi słowy: do wysokości tej kwoty koszt uzyskania przychodu podatnika – bez względu jaki w rzeczywistości poniósł – będzie określony na poziomie 50% danego przychodu.

Po wejściu w życie ustawy (planowana data to 1 stycznia 2018 r.) z określonych przychodów będzie można odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodu na poziomie 50% tego przychodu.

Uprzywilejowane zostaną przychody:

  • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalzku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Proponowana zmiana ma na celu poprawę sytuacji prawnej artystów i twórców poprzez wspieranie wynalazczości i innowacyjności.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1613).